Duyurular
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 77 Girişliler, 35. Yıl Buluşması (21 September 10:38)
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik İle İlgili Sorular Hakkında (30 April 10:00)Yardımlaşma Sandığı

Devlet Memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.07.2016 - 31.12.2016 dönem için (0,093259) olduğu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 04.07.2016/ 27998389-010-06-02-6152 sayılı genelgesiyle 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneli ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca;

01.07.2016 – 31.12.2016 döneminde,

Giriş Aidatı : Kamuda Çalışmayan Eczacılar İçin 139,88.-TL.
Kamu Eczacısı İçin 69,94.-TL.
Yıllık Aidatı : Kamuda Çalışmayan Eczacılar İçin 139,88.-TL.
Kamu Eczacısı İçin 69,94.-TL. olarak tahsil edilecektir.


Her türlü tabii afetlerde zarar gören meslektaşlarımıza felaketin hemen sonrasında yapılacak yardıma kaynak olması amacıyla alınan afet fonu katkı paylarının “Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Afet Fonu Hesabı”na yatırılması hususunda Türk Eczacıları Birliği 39.Olağan Büyük Kongresi’nde karar alınmıştır.


39.Olağan Büyük Kongre’de afet fonu katkı payının oda aidatı kadar alınması kararlaştırılmıştır.

01.07.2016 - 31.12.2016 döneminde:

Afet Fonu : 46,63.-TL.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Bilgi için:

Selma ÖZTÜRK 0312/ 409 81 61
Müjgan BULDUK 0312/ 409 81 63

  

YÖNETMELİK

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanlığı’ndan :

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nın yönetimi, çalışması, giriş ve yıllık aidatları ile yapılacak yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemek, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın 1 inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın 4078 sayılı kanun ile değişik 58 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs 1997 - Sayı: 22983

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen

Sandık : Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nı

Sandık Yönetimi : TEB Yardımlaşma Sandığını yönetmekle görevli olan Türk  Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ni

Üye : 6643 sayılı Yasanın 58 inci maddesi uyarınca Sandığa üye olmak zorunda olan eczacıları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımlaşma Sandığı'nın Amaçlan ve Üyelik Koşulları

Sandığın Amaçları

Madde 5 — Yardımlaşma Sandığı'nın amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Sandık üyelerinin tasarrufta bulunmasını sağlamak,

b) Sandık üyesi olan eczacıların, sosyal ve ekonomik çıkarlarını koruyup, geliştirici çalışmalarda bulunmak,

c) Ölüm, hastalık, muhtaçlık, afet ve benzeri hallerde üyelerine yardımda bulunmak,

d) Sandık üyesi eczacılar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı güçlendirmek.

Sandığa Üye Olmak

Madde 6 — 6643 sayılı Kanunun 4078 sayılı yasa ile değişik 58 inci maddesine göre Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı bulunan ve bundan sonra kaydedilecek her eczacı Sandığın doğal ve zorunlu üyesidir, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Üyelik Sıfatının Sona Ermesi

Madde 7 — Aşağıda belirtilmiş bulunan hallerde üyelik sıfatı sona erer:

a) Oda kaydının silinmesi suretiyle meslekten ayrılma,

b) Ölüm.

Yukarıdaki nedenlerle üyeliğin sona ermesi halinde üyelerin birikmiş paralarından varsa borçları düşüldükten sonra kalan miktar üyeliğin sona erdiği tarihten itibaren iki ay içinde üyeye hak ettiği yasal birikimleriyle iade edilir. Üyelik ölüm ile sona ermişse, yukarıda belirtilen şekilde mirasçıları hak sahibidir.

Yeniden Üye Olmak

Madde 8 — Oda kaydının silinmesi suretiyle üyelikten ayrılanlar daha soma yeniden

Sandık üyesi olduklarında, eski üyelikleri sırasında kazandıkları kıdem ve haklar dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yardımlaşma Sandığının Yönetimi, Çalışma Usulleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Sandığın Yönetimi

Madde 9 — Sandığın yönetimi TEB Merkez Heyeti'nin görevleri içindedir. Bu nedenle Sandık TEB Merkez Heyeti'nce yönetilir ve TEB Merkez Heyeti Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

Sandık Yönetim Çalışma Usulleri

Madde 10 —Sandığı yönetmekle görevli olan TEB Merkez Heyeti'nin 6643 sayılı yasada ve bu yasaya bağlı olarak çıkarılan TEB Yönetmeliğinde belirtilen çalışma usulleridir.

Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : 6 8 Mayıs 1997 - Sayı : 22983 RESMİ GAZETE Sayfa : 7

Sandık Yönetiminin Görev ve Yetkileri

Madde 11 — Sandık yönetiminin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Türk Eczacıları Birliği adına bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek,

b) Sandığın amacına uygun olarak Türk Eczacıları Birliği adına gayrimenkuller satın almaya, kiralamaya veya inşa ettirmeye, uhdesinde bulunan gayrimenkulleri bedelleri ve maksatlara tahsis edilmek üzere satmaya, bunlar üzerinde ayni haklar tesisine, ikraz ve istikrazda bulunmaya, sandık lehine her türlü kararlar almaya Sandık Yönetimi yetkilidir.

c) Sandığın idaresi için lüzumlu personeli istihdam ile bu hususta gerekli masraflar yapmak,

d) Gerekli gördüğü hallerde danışmanlar atamak, komisyonlar oluşturmak,

e) TEB Büyük Kongresinde Sandık ile ilgili alınan kararları yürütmek,

f) Sandıkça yapılacak bağışların, yardımların ve tahsislerin miktarlarını belirlemek,

g) Sandık üyesi eczacılar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmanın güçlendirilmesi hususunda uygulama biçimlerini belirlemek,

h) Gerekli görülen illerde şubeler ve/veya temsilcilikler açmak,

ı) Ayrı bir karar defteri tutarak, Sandık ile ilgili aldığı kararlan üyelerine duyurmak,

j) Sandık yönetmeliğinde gerekli gördüğü değişiklik tekliflerini TEB Büyük Kongresinin onayına sunmak,

k) Sandığın gelir ve giderleri ile ilgili seri ve sıra numaralı makbuzlar bastırmak.

Sorumluluk

Madde 12 —Sandığı Yönetmekle görevli olan TEB Merkez Heyeti faaliyetleri açısından TEB Büyük Kongresine karşı sorumludur. Sandık çalışmaları TEB Merkez Heyeti'nin çalışma raporu içerisinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve Sandık çalışma raporu ile Sandık bilançosu ayrı bir gündem maddesi içinde Büyük Kongre'ye sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımlaşma Sandığı Gelir, Gider, Hesap ve Yardımları

Gelirler

Madde 13 — Yardımlaşma Sandığının gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Giriş ve Yıllık Aidatlar,

b) Diğer Gelirler.

Giriş ve Yıllık Aidatlar

Madde 14 — Sandığa üye olacak eczacı bir defaya mahsus olmak üzere üye kaydı sırasında kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği yıllık aidatın üç katını giriş aidatı olarak Yardımlaşma Sandığı'na öder. Yıllık aidat, üyenin kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği oda yıllık aidatının üç katıdır. Üyelere duyurulan yıllık aidatların aynı yılın Mayıs ayı sonuna kadar Sandık yönetiminin belirleyeceği şekilde Sandığa ödenmesi zorunludur. Sandığa ait o yılki yıllık aidatlarını ödemeyen üyeler oda ve sandık hizmetlerinden yararlanamayacakları gibi haklarında İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Diğer Gelirler

Madde 15 — Amacın gerçekleştirilmesi sonucu elde edilecek her türlü gelir, diğer gelirleri teşkil eder.

Giderler

Madde 16 — Sandığın yönetim ve personel giderleri ile amaçlar doğrultusunda yapılan bağışlar, yardımlar ve tahsisler ile benzeri giderler Sandığın giderlerini teşkil eder.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 8 Mayıs 1997 - Sayı: 22983

Hesaplar

Madde 17 — Sandığın hesapları ayrıca tutulur ve TEB Merkez Heyeti'nin bilançosu içinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.

Yardımlar

Madde 18 — Verilme biçimleri ile limitleri Sandık Yönetimi tarafından her takvim yılı için belirlenen ve üyelere duyurulan yardımlar şunlardır;

a) Ölüm Yardımı,

b) Muhtaçlık Yardımı,

c) Afet Yardımı.

Ölüm Yardımı

Madde 19 — Üyenin ölümü halinde yapılan yardımdır. Varsa ölen üyenin sağlığında noter kanalıyla Sandığa bildirdiği kimseye, yoksa veraset ilamı gereğince mirasçılarına yapılır. Madde 7'de belirtildiği şekilde tahsil edilemeyen borçlan varsa, bu miktar ölüm yardımından düşülür. Haklarında yapılan kanuni takibata rağmen üç senedir Sandığa olan borcu tahsil edilememiş üyeye ölüm yardımı yapılmaz. Üyenin kimsesi yoksa cenazesi birinci sınıf törenle Sandık tarafından kaldırılır ve kabri yaptırılır.

Muhtaçlık Yardımı

Madde 20 — Üyenin bağlı olduğu eczacı odası tarafından bildirilmek şartıyla Sandık

Yönetimince kabul edilebilecek bir ihtiyaç nedeniyle yapılan yardımdır.

Afet Yardımı

Madde 21 — Üyenin ya da işyerinin maruz kaldığı deprem, sel, seylap, dahili ya da harici su basması, yangın, yer kayması ve bu gibi elde olmaksızın meydana gelen durumlarda yapılan yardımdır.

Sosyal ve Ekonomik Dayanışma

Madde 22 — Sandık üyeleri arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kimlere, ne şekilde yardım yapılacağı ve karşılığının ne şekilde geri alınacağı Sandık Yönetimine belirlenir ve üyelere düzenli biçimde duyurulur.

Bağış ve Yardımların Miktarı

Madde 23 — Bu Yönetmelikte belirtilen bağışların, yardımların ve tahsislerin miktarlarını ve verilme koşullarını belirlemeye Sandık Yönetimi yetkilidir.

Yardımlar İçin Başvuru Süresi

Madde 24 — Üye veya hak sahipleri kendilerine yardım yapılmasını gerektirecek halin oluşmasından itibaren bir yıl içerisinde başvuruda bulunmayıp gerekli belgeleri Sandık yönetimine sunmadıkları takdirde haklarını kaybederler.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 25 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 4 Ocak 1996 gün ve 22513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı yürütür.

 

 DİKKAT EDİLECEK KONULAR

 

*Yardımlaşma Sandığı hesaplarına banka aracılığıyla para yatırılırken dekont açıklamasına eczacı adı ve soyadının belirtilmesi, T.C. Kimlik numarasının yazılması

*Kredi kullanmak isteyen üyelerimizin munzam ödemelerini mutlaka banka hesaplarımıza yatırmaları

*Munzam ödemeleri,  Yıllık ve Giriş aidatlarının ilgili hesabımıza yatırılması,

*Afet fonu ödemelerinin mutlaka Afet Fonu hesabımıza yatırılması gerekliliğine özen göstermeleri,

Yardımlaşma Sandığı banka hesaplarına yapılan havale ve EFT masrafa tabi değildir. 

 

KREDİ KULLANIMI

Kredi Talep Formu

Kredi Ödeme Planı

1-Yardımlaşma Sandığı tarafından hazırlanan ve web sayfamızda da yayımlanan kredi talep formunun borçlu ve kefil eczacı tarafından eksiksiz tamamlanması, ıslak imza ile imzalanması ve bu evrakın aslı,  oda onay yazısının aslı ile birlikte Sandığa ulaştırılması,  (evrak üzerindeki karalama, daksil kullanımı gibi nedenlerle resmi evrak niteliği bozulan evrakların Sandığa gönderilmemesi)

2-Kredi kullanmak isteyen üyelerimizin munzam eksiği varsa tamamlayarak ilgili banka dekontunun kredi talep formuna eklenmesi,

3-Yardımlaşma Sandığımızca kontrol edilen ve kullandırılması uygun görülen krediler için Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye Kredilendirme Talimatı gönderilecektir. Kredi kullanacak Üyemiz kredi kullanmak istedikleri şube tarafından bilgilendirileceklerdir.

4-Kredi kullanacak üyemiz ile  kefili banka şubesine giderek ilgili sözleşmeyi imzalayarak krediyi alabileceklerdir.

5-Kefil ile borçlunun farklı şehirlerde olması durumunda,  önce kefil bulunduğu ilde banka şubesinde  sözleşmeyi imzalayacak ardından banka, dahili kargo ile sözleşmeyi kredi kullanacak eczacının şubesine ulaştıracaktır. 

YARDIMLAR

  VEFAT YARDIMI

 • Oda üst yazısının,
 • Varislerden birinin, vefat yardımı talebinde bulunduğuna dair dilekçesinin, (IBAN numaralı hesap bilgileri ve iletişim bilgileri ile birlikte)
 • Veraset ilamının aslı veya alındığı kurumdan aslı gibidir onaylı fotokopisi,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı gerekmektir.

   KARŞILIKSIZ SOSYAL YARDIM

 • Oda üst yazısının,
 • Eczacımızın dilekçesinin aslı,
 • Önemli ağır hastalıklarda ve eczacımızın iş görmesine engel nitelikteki tüm ciddi rahatsızlıklarında durumuna  ilişkin  yeni tarihli hastane raporlarıyla birlikte gelir durumunu gösteren  (bordro, kira sözleşmesi, çocuklarının öğrenci belgesi vb.) gönderilmesi, 

   AFET YARDIMI

 • Oda üst yazısının,
 • Eczacımızın dilekçesinin,
 • Eczanenin hasarını gösteren fotoğrafların,
 • Sigortası var ise ekspertiz hasar raporunun, ödeme yapıldıysa ödeme dekontunun,
 • Olayın gerçekleştiği yerdeki mülki amirliklerinden, resmi makamlardan alınmış hasar raporunun Sandığa gönderilmesi gerekmektedir.