Eczane Denetimleri Hakkında

20.10.2014
39.A.00.003850

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

11.07.2014 tarih ve 2560 sayılı yazımızla,

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik' in 25 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan "Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur." hükmü uyarınca eczanelere yapılan denetimlerde çift cephede yer alan levhaların söz konusu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi için verilecek süre hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu görüşü talep edilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu "Eczane Denetimleri" başlıklı 19.09.2014 tarih, 772371 güvenlik kodu, 1435051 işlem takip numaralı yazısı ile,


6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a dayanak olarak hazırlanan ve 12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik' in "Eczane ismi, levhası başlıklı" 25 inci maddesinde " (2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.

(3)Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla "E" logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz." denildiği, mezkur yönetmeliğin "Mevcut eczaneler" başlıklı Geçici 1 inci maddesinde, "Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce eczane ruhsatnamesi almış eczacılar ile eczane açmak, nakletmek veya devretmek üzere yapılmış başvuruları henüz sonuçlandırılmamış olan eczacılar, 20 nci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları hükmü hariç olmak üzere, Yönetmeliğin diğer hükümleri ile öngörülen gerekleri en geç yirmi dört ay içerisinde yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde, durumlarının bu Yönetmeliğe uymadığı yapılacak kontrol ve denetim neticesinde anlaşılan eczanelerin faaliyetleri durdurulur." hükmünün yer aldığı, mezkur hükümde Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile öngörülen gereklerin en geç 24 ay içinde yerine getirileceğinin belirtildiği, 24 aylık süre dolduğu halde bu gereklerin yerine getirilmemesi durumunda 6197 sayılı Kanunu' un 45 inci maddesine göre yaptırım uygulanabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu yazı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelere duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.