TEB Tarihçesi

Türk Eczacıları Birliği 2.2.1956 tarih ve 9223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile İstanbul’da kurulmuştur. O tarihte, 1961 Anayasası’nın 122.Maddesi ve 1982 Anayasası’nın 135.Maddesi ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanarak Anayasal bir kurum hüviyetini almıştır. 

Buna göre, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşumuz kanunla meydana getirilir ve organları kendileri tarafından ve kendi üyeleri arasından seçilir. İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararına dayanmaksızın, geçici veya sürekli olarak görevinden uzaklaştıramaz. Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz. 

Kuruluşumuz, müşterek ihtiyaçları karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile, halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişiliğidir. 

24 Şubat 1984 yılında 25.Olağan Büyük Kongre’yi takiben 6643 sayılı yasanın 53.maddesinde 84 nolu Kanun hükmündeki kararname ile yapılan değişiklik sonucu Türk Eczacıları Birliği Merkezi İstanbul’dan Ankara’ya taşındı. 

Birlik o tarihten beridir, eczacıların faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleki dayanışmanın önemine vurgu yapmak, eczacılığın genel amaçlarına uygun olarak gelişmesini sağlayarak, meslek disiplini ve ahlakını korumak üzere çalışmalar yürütmektedir. 

Çeşitli illerde bulunan 56 Eczacı Odasıyla yaklaşık 50 bin eczacıya hizmet veren Türk Eczacıları Birliği, ilaç ve eczacılık alanındaki hizmetini sürdürmektedir.

Türkiye’nin gelişmesi için çaba gösteren, edindiği bilgi ve birikimi uluslararası platformda paylaşmayı önemseyen Türk Eczacıları Birliği, Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Halk Sağlığı Birliği ile Avrupa Eczacılık Forumu’nun üyesi, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu’nun da gözlemci üyesidir.