Komisyonlar

41. DÖNEM MERKEZ HEYETİ KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Türk Eczacıları Birliği 41.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu olarak, 21-23 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Çalıştay’da, 41. Dönemde görev almak üzere, 40. Dönemde kurulmuş komisyonlardan bazılarının faaliyetlerini sürdürmesine ve ek olarak bazı yeni komisyonlar oluşturulmasına karar verildi.

41. Dönemde kurulacak Çalışma Komisyonları ve bu komisyonlardan sorumlu Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri şu şekilde belirlendi;


KOMİSYONLARDAN SORUMLU MERKEZ HEYETİ VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Gençlik Komisyonu  Ecz.Erdoğan ÇOLAK Başkan
Deontoloji ve Etik Komisyonu Ecz. Sinan USTA  II.Başkan
Mevzuat Komisyonu Ecz. Arman ÜNEY Genel Sekreter
Eczane Ekonomileri Komisyonu Ecz.M. İbrahim ÖZKOL  Sayman

Bitkisel Drog Üretimi, Drog ve Tohumculuğu ile 

Drog Ecza Depoculuğu Komisyonu

Ecz. Mine ERDOĞAN  Merkez Heyeti Üyesi
Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Ecz. Cem MERCÜL  Merkez Heyeti Üyesi
Kooperatifler Komisyonu Ecz. Kubilay AYDIN  Merkez Heyeti Üyesi
Medikal Ürünler Komisyonu Ecz. Serdar TÜRKAYDIN  Merkez Heyeti Üyesi
SUT Komisyonu Ecz. Ümran PELENKOĞLU  Merkez Heyeti Üyesi
İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu Ecz. M.Emin BEYAZ  Merkez Heyeti Üyesi
Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu Ecz. H.İbrahim AVŞAROĞLU  Merkez Heyeti Üyesi
Dermokozmetik Komisyonu Ecz. Aylin YALÇINKAYA  Denetleme Kurulu Başkanı
Veteriner İlaçlar ve Takviye Edici Gıdalar Komisyonu Ecz. Aylin YALÇINKAYA  Denetleme Kurulu Başkanı
 Majistral Komisyonu Ecz. H. Vural TUNALI  Denetleme Kurulu Üyesi
Sosyal Sorumluluk ve Proje Komisyonu Ecz. H. Buminhan YAVUZ Denetleme Kurulu Üyesi

 

Gençlik Komisyonu
Başkanlığını Ecz.Erdoğan Çolak’ın yaptığı komisyonun sekreteryası S.Aslı Yürür Meran tarafından yürütülmektedir.

TEB – TEBGK işbirliğinde yürütülecek faaliyetlerle eczacılık fakültesi öğrencilerinde farkındalık ve bağlılığın geliştirilmesi,

Farklı temalara ilişkin gençler arasında farkındalık çalışmaları düzenlenmesi,

Gençlik Komisyonu üyelerince sağlıkla ilgili önemli günlerde sosyal medya kanalının etkin kullanılması

Eczacılık fakülteleri arasında iletişimi kuvvetlendirmek üzere sosyal etkinlikler yapılması

Üniversiteler arasında Proje yarışması düzenleyerek dereceye giren projelere hibe desteği sağlanması hedeflenmiştir.

Deontoloji ve Etik Komisyonu
Başkanlığını Ecz. Sinan Usta’nın yaptığı komisyonun sekreteryası Ecz.Çiğdem Kılcı tarafından yürütülmektedir.

Eczacılık mesleğindeki deontolojik bozulmaların önüne geçecek, etik kurallar içerisinde faaliyetini sürdürmesini sağlayacak çalışmalarla meslek kurallarının sürekli gelişiminin sağlanmasına hizmet etmek amaçlanmıştır.

Mevzuat Komisyonu
Başkanlığını Ecz. Arman Üney’in yaptığı komisyonun sekreteryası Ecz.Büşra Aktaş tarafından yürütülmektedir.

6197 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler başta olmak üzere, ilaç ve eczacılık alanı ile ilgili gerekli mevzuat değişikliklerinin tespiti; gerekli görülen yasal değişikliklerin (Kanun ve Yönetmelik değişikliği vb.) hazırlanması, gerekli görülen yasa ve yönetmelik değişikliklerin gerçekleşebilmesi için çalışmalar yürütülmesi amaçlanmıştır.


Eczane Ekonomileri Komisyonu
Başkanlığını Ecz. M.İbrahim Özkol’un yaptığı komisyonun sekreteryası Meltem Türker tarafından yürütülmektedir.

Eczane ekonomilerinin iyileştirilmesi, eczacılık hizmetleri alanında yeni ekonomik modellerin tartışılması ve yasal altyapısının oluşturulması çalışmalarını yürütmek. Eczane ekonomilerinde yaşanması olası sorun ve sıkıntılar hakkında değerlendirme yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,

Eczanenin mali-finansal yönetimi noktasında eczacının işletmecilik bakımından yetkinleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,

İlaç şirketlerinin ve depoların ilaç alım koşullarında yaptıkları değişiklikler sonucu eczanelerde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla ilaç şirketleri ve firmalarla görüşmek planlanmıştır.


Bitkisel Drog Üretimi, Drog ve Tohumculuğu ile Drog Ecza Depoculuğu Komisyonu
Başkanlığını Ecz.Mine Erdoğan’ın yaptığı komisyonun sekreteryası Ecz.Mine Zanbak tarafından yürütülmektedir.

Kooperatifler ve diğer paydaşlar ile bitkisel ilaç, bitkisel ilaç hammaddesi üretimi için gereken fizibilite çalışmalarını yapmak, proje üretmek, Birlik bünyesinde bitkisel drog ecza depoculuğu yapmak üzere gerekli izin ve lisansları almak üzere faaliyet göstermek amaçlanmıştır.


Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu
Başkanlığını Ecz.Cem Mercül’ün yaptığı komisyonun sekreteryası Ecz.Vildan Özcan tarafından yürütülmektedir.

İlaçların akılcı kullanımı ve etkin farmakovijilans süreçlerinde eczacıların rol ve sorumluluklarının önemine ilişkin toplum ve kamu ayağında farkındalık çalışmaları yürütmek,

Eczacıların sağlık sistemi içerisinde doğru konumlandırılması adına savunuculuk çalışmalarının gerçekleştirilmesine hizmet etmek,

Eczacıların farmakovijilans bildirimlerinin arttırılması yönünde farkındalık eğitim ve savunuculuk çalışmalarının projelendirilerek yürütülmesi amaçlanmıştır.


Kooperatifler Komisyonu
Başkanlığını Ecz.Kubilay Aydın’ın yaptığı komisyonun sekreteryası Ecz.Oya Çulha tarafından yürütülmektedir.

Kooperatifler ile ilişkileri geliştirmek, kooperatiflerin ulusal düzeyde yaygınlaşmasını sağlamak ve pazardaki paylarını artırmak üzere kooperatiflerle birlikte çalışmalar yürütmek,

Eczacı-Kooperatif ilişkisinin güçlendirilmesi için Kooperatifler ile ilgili ortak faaliyet ve çalışmaları organize etmek; Kooperatif şenlikleri/gezileri adı altında fakültelerde etkinliklerin düzenlenmesi, Kooperatiflerle örtüşen çalışma alanlarının tekleştirilmesi (sigorta, kart vs) planlanmıştır.


Medikal Ürünler Komisyonu
Başkanlığını Ecz.Serdar Türkaydın’ın yaptığı komisyonun sekreteryası Meltem Türker tarafından yürütülmektedir.

Eczanelerden temin edilen Tıbbi Malzemelere ilişkin bilgilendirici çalışmalar yürütülmesi, tıbbi malzeme kataloğu hazırlanması,

Eczanelerden Tıbbi Malzeme Temini Sözleşmesi’nde yer alan eczanelerden temin edilecek tıbbi malzemelerin kapsamının artırılması yönünde araştırma yapılması

Tıbbi malzeme temin sürecinde eczanelerde karşılaşılan zorlukların tespiti, yaşanan sorunların iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek,


Ürün Takip Sistemi düzeyinde iyileştirme çalışmaları yapmak, Medikal Medula sistemindeki sıkıntıların ve iş yükünün tespiti ve çözümü noktasında çalışmalar yürütmek amaçlanmıştır.


SUT Komisyonu
Başkanlığını Ecz.Ümran Pelenkoğlu’nun yaptığı komisyonun sekreteryası Ecz.Betül Can tarafından yürütülmektedir.

SUT değişikliklerini izlemek, yorumlamak, eczacı aleyhine olan hükümlerin değiştirilmesi için çalışmalar yürütmek,

Provizyon Sistemi'nde yaşanan sorunlarla ilgili bir bildirim sistemi kurmak, bu bildirim sistemine gelen şikâyetler doğrultusunda raporlar hazırlamak, sorunların çözümü için SGK ile görüşmeler yapmak.

SUT- Medula Uyumlulaştırılması, SUT Revizyon Önerileri konusundaki çalışmaların hazırlanması ve SGK yetkilileri paylaşılması, sorunların çözümü noktasında çalışmalar yürütülmesi amaçlanmıştır.


İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu
Başkanlığını Ecz.Mehmet Emin Beyaz’ın yaptığı komisyonun sekreteryası Ecz.Oya Çulha tarafından yürütülmektedir.

Eczacılar için yeni istihdam alanları yaratılmasına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamaya koymak

Mevcut alanlarda eczacı kadrolarının tam kullanımının sağlanması ve geliştirilmesi adına takipçi olmak

“Eczacı Kart” sisteminin devamlılığını ve geliştirilmesini sağlamak, Eczacıları destekleyecek girişimcilik uygulamaları için TEB Merkez Heyetine önerilerde bulunmak üzere çalışmalar yürütmek amaçlanmıştır.

Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu
Başkanlığını Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu’nun yaptığı komisyonun sekreteryası Ecz.Betül Can tarafından yürütülmektedir.

Farklı uygulama alanlarında çalışmakta olan eczacılarla diyaloğun ve bağın geliştirilmesi, meslek örgütüne üye olma oranlarının artırılması yönünde çalışmalar yürütülmesi

Sanayi eczacıları ve hastane eczacıları şeklinde farklı seksiyonlar üzerinden çalışma ve projeler yürütülmesi

Farklı uygulama alanlarında eczacıların özlük hakları, çalışma koşulları, iş güvencesi, sağlık ve güvenliği, meslek riskleri ve hastalıkları üzerine ilgili paydaşlarla ortak değerlendirme ve çalışma alanları yaratarak, çözüm önerileri geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi planlanmıştır.

Dermokozmetik Komisyonu
Başkanlığını Ecz.M.Aylin Yalçınkaya’nın yaptığı komisyonun sekreteryası Uzm.Ecz.Berna Hoti tarafından yürütülmektedir.

Kozmetik ve dermokozmetik ürünler arasında gerek mevzuat gerekse bu ürünlerin sunumu açısından eczacıların alandaki gücünü ve yetkinliğini artırmak amacıyla eczacıların konu hakkında farkındalık ve yetkinlik düzeylerini geliştirecek projeleri geliştirmek,

Halk sağlığının korunmasını destekleyecek etkin bir kozmetovijilans sisteminin yapılandırılması,

Eczacıları destekleyecek mevzuat düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması aşamalarında savunuculuk çalışmaları yürütmek amaçlanmıştır.


Veteriner İlaçlar ve Takviye Edici Gıdalar Komisyonu
Başkanlığını Ecz.M.Aylin Yalçınkaya’nın yaptığı komisyonun sekreteryası Uzm.Ecz.Berna Hoti tarafından yürütülmektedir.

Veteriner hekimlikte kullanılan ilaçların satış şekilleri, veteriner hekimlikte majistral preparatların oluşturulması, veteriner hekimlikte kullanılan ilaçların da takip altına alınabilmesi, veterinerlerin hem reçete yazma hem de ilaç satma yetkisinin sorgulanması

Veteriner hekimlikte bulundurulması gereken ilaçların sınırlandırılması ve satışının kontrol altına alınması, veteriner ilaçlarda karekod uygulanması, veteriner hekimlikte majistral preparatların oluşturulması (Hayvana özel Majistral preparatların eczacılar tarafından hazırlanması)

Tarım Bakanlığından ruhsatlı takviye edici gıdalar hakkında çalışma yürütülmesi, bu konuda kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yapılması planlanmıştır.


Majistral Komisyonu
Başkanlığını Ecz.H.Vural Tunalı’nın yaptığı komisyonun sekreteryası Ecz.Oya Çulha tarafından yürütülmektedir.

Majistral ve ofisinal ilaçlar alanının; eczacılarca sahiplenilmesini ve eczacıların yetkinliğinin geliştirilmesi noktasında projeler üretilmesi

Eczacıların sunduğu ilaç hizmetleri içerisinde majistral ilaçların payının artırılması eczacılık hizmetinin bu ayağından sağlanacak mesleki bedelin hak ettiği seviyeye çıkartılması amaçlarına hizmet edecek projeler geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi planlanmıştır.

Sosyal Sorumluluk ve Proje Komisyonu
Başkanlığını Ecz.H.Buminhan Yavuz’un yaptığı komisyonun sekreteryası Ecz.Mine Zanbak tarafından yürütülmektedir.

Toplum sağlığının korunması, kamunun ve halkın menfaatlerinin desteklenmesi noktasında sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve Bölge Eczacı Odaları, eczacılar ve alandaki diğer iç ve dış paydaşlarımızla işbirliklerinin geliştirilmesi adına çalışmalar yürütmek amaçlanmıştır.