Yardımlaşma Sandığı

Devlet Memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.07.2024 – 31.12.2024 dönemi için (0,907796) olduğu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 05/07/2024 tarih 27998389-010.06.02- 3248825 sayılı genelgesiyle 03/09/2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 31/08/2023 tarihli ve 2023/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 154 üncü maddesi uyarınca;

 

01.07.2024 – 31.12.2024 Döneminde;

Giriş Aidatı - Eczane Eczacısı için: 1.361,70.TL

Yıllık Aidat - Eczane Eczacısı için: 1.361,70. TL

 

Giriş Aidatı - Kamu Eczacısı için: 680,85.TL

Yıllık Aidat - Kamu Eczacısı için: 680,85. TL

olarak tahsil edilecektir.

 

Eczane Eczacısı dışında kalan üyeler (Mesul Müdür, İkinci Eczacı, Yardımcı Eczacı, Özel Kuruluşlarda Çalışan Eczacılar, Emekli Eczacılar, Çalışmayan Eczacılar); Kamu eczacısı aidatı kadar giriş ve yıllık aidat öder.

39. Olağan Büyük Kongre'de afet fonu katkı payının oda aidatı kadar alınması kararı alınmıştır.

 

01.07.2024 – 31.12.2024 döneminde;

Afet Fonu Aidatı - Eczane Eczacıları ve Eczane Mesul Müdürleri için: 453,90.TL olarak tahsil edilecektir.

 

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI BANKA VE IBAN NUMARALARI:

 

Halk Bankası Abidinpaşa Şb. TR81 0001 2001 2270 0017 0000 01 (Aidatlar)

Halk Bankası Abidinpaşa Şb. TR54 0001 2001 2270 0017 0000 02 (Afet Fonu)

T. İş Bankası Farabi Şb. TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46 (Aidatlar)

T. İş Bankası Farabi Şb. TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40 (Afet Fonu)

 DİKKAT EDİLECEK KONULAR

*Yardımlaşma Sandığı hesaplarına banka aracılığıyla para yatırılırken dekont açıklamasına eczacı adı ve soyadının belirtilmesi, T.C. Kimlik numarasının yazılması

*Kredi kullanmak isteyen üyelerimizin aidat ödemelerini mutlaka banka hesaplarımıza yatırmaları,

*Afet fonu ödemelerinin mutlaka Afet Fonu hesabımıza yatırılması gerekliliğine özen göstermeleri,

Yardımlaşma Sandığı banka hesaplarına yapılan havale ve EFT masrafa tabi değildir. 

 

KREDİ TALEP FORMU VE ÖDEME TABLOSU

Kredi talep formu için tıklayınız.

Yardımlaşma Sandığı Kredi Kullandırım Tablosu güncellenmektedir.KREDİ KULLANIRKEN

1-Yardımlaşma Sandığı tarafından hazırlanan ve web sayfamızda da yayımlanan kredi talep formunun borçlu ve kefil eczacı tarafından eksiksiz tamamlanması, ıslak imza ile imzalanması ve bu evrakın aslı,  oda onay yazısının aslı ile birlikte Sandığa ulaştırılması,  (evrak üzerindeki karalama, daksil kullanımı gibi nedenlerle resmi evrak niteliği bozulan evrakların Sandığa gönderilmemesi)

2-Yardımlaşma Sandığımızca kontrol edilen ve kullandırılması uygun görülen krediler için anlaşmalı bankaya Kredilendirme Talimatı gönderilecektir. Kredi kullanacak Üyemiz kredi kullanmak istedikleri şube tarafından bilgilendirileceklerdir.

3-Kredi kullanacak üyemiz ile  kefili banka şubesine giderek ilgili sözleşmeyi imzalayarak krediyi alabileceklerdir.

4-Kefil ile borçlunun farklı şehirlerde olması durumunda,  önce kefil bulunduğu ilde banka şubesinde  sözleşmeyi imzalayacak ardından banka, dahili kargo ile sözleşmeyi kredi kullanacak eczacının şubesine ulaştıracaktır. 

YARDIMLAR

  VEFAT YARDIMI

 • Oda üst yazısının,
 • Varislerden birinin, vefat yardımı talebinde bulunduğuna dair dilekçesinin, (IBAN numaralı hesap bilgileri ve iletişim bilgileri ile birlikte)
 • Veraset ilamının aslı veya alındığı kurumdan aslı gibidir onaylı fotokopisi,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı gerekmektir.

   KARŞILIKSIZ SOSYAL YARDIM

 • Oda üst yazısının,
 • Eczacımızın dilekçesinin aslı,
 • Önemli ağır hastalıklarda ve eczacımızın iş görmesine engel nitelikteki tüm ciddi rahatsızlıklarında durumuna  ilişkin  yeni tarihli hastane raporlarıyla birlikte gelir durumunu gösteren  (bordro, kira sözleşmesi, çocuklarının öğrenci belgesi vb.) gönderilmesi, 

   AFET YARDIMI

 • Oda üst yazısının,
 • Eczacımızın dilekçesinin,
 • Eczanenin hasarını gösteren fotoğrafların,
 • Sigortası var ise ekspertiz hasar raporunun, ödeme yapıldıysa ödeme dekontunun,
 • Olayın gerçekleştiği yerdeki mülki amirliklerinden, resmi makamlardan alınmış hasar raporunun Sandığa gönderilmesi gerekmektedir.

  


Resmî Gazete Tarihi: 08.05.1997 Resmî Gazete Sayısı: 22983

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’nın yönetimi, çalışması, giriş ve yıllık aidatları ile yapılacak yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemek, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği’ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın 4078 sayılı kanun ile değişik 58’nci maddesine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen
TEB : Türk Eczacıları Birliği’ni
Sandık : Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’nı
Sandık Yönetimi : Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’nı yönetmekle
görevli olan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’ni
Üye : 6643 Sayılı Yasanın 58’nci maddesi uyarınca Sandığa üye
olmak zorunda olan eczacıları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yardımlaşma Sandığı’nın Amaçları ve Üyelik Koşulları

Sandığın Amaçları
Madde 5- Yardımlaşma Sandığı’nın amaçları aşağıda belirtilmiştir.
a) Sandık üyelerinin tasarrufta bulunmasını sağlamak,
b) Sandık üyesi olan eczacıların, sosyal ve ekonomik çıkarlarını koruyup geliştirici çalışmalarda bulunmak,
c) Ölüm, hastalık, muhtaçlık, afet ve benzeri hallerde üyelerine yardımda bulunmak,
d) Sandık üyesi eczacılar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı güçlendirmek.
Sandığa Üye Olmak
Madde 6- (Değişik:RG-23/5/2016-29720)
6643 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre Türk Eczacıları Birliğine kayıt olurken Yardımlaşma Sandığına kayıt zorunluluğu bulunmayıp, isteğe bağlı olarak üye olunabilir.
Üyelik Sıfatının Sona Ermesi
Madde 7- (Değişik:RG-8/4/2018-30385)
Sandık üyeliği;
a) Oda kaydının silinmesi suretiyle meslekten ayrılma,
b) Ölüm,
c) Yardımlaşma Sandığı aidatlarının tahakkuk tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde ödenmemesi,
hallerinde TEB Merkez Heyeti kararı ile sona erdirilir.
Yukarıdaki nedenlerle üyeliğin sona ermesi halinde üyelerin birikmiş paralarından varsa borçları düşürüldükten sonra kalan miktar üyeliğin sona erdiği tarihten itibaren iki ay içinde üyeye hak ettiği yasal birikimleriyle iade edilir. Üyelik ölüm ile sona ermişse, yukarıda belirtilen şekilde mirasçıları hak sahibidir.
Yeniden Üye Olmak
Madde 8- Oda kaydının silinmesi suretiyle üyelikten ayrılanlar daha sonra yeniden Sandık üyesi olduklarında eski üyelikleri sırasında kazandıkları kıdem ve haklar dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yardımlaşma Sandığının Yönetimi, Çalışma Usulleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Sandığın Yönetimi
Madde 9- Sandığın Yönetimi Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin görevleri içindedir. Bu nedenle Sandık Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nce yönetilir ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.
Sandık Yönetim Çalışma Usulleri
Madde 10- Sandığı yönetmekle görevli olan Türk Eczacıları Merkez Heyeti’nin 6643 Sayılı yasada ve bu yasaya bağlı olarak çıkarılan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde belirtilen çalışma usulleridir.
Sandık Yönetiminin Görev ve Yetkileri
Madde 11- Sandık yönetiminin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Türk Eczacıları Birliği adına bu Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek,
b) Sandığın amacına uygun olarak Türk Eczacıları Birliği adına gayrimenkuller
satın almaya, kiralamaya veya inşa ettirmeye, uhdesinde bulunan gayrimenkulleri bedelleri ve maksatlara tahsis edilmek üzere satmaya, bunlar üzerinde ayni haklar tesisine, ikraz ve istikrazda bulunmaya, sandık lehine her türlü kararlar almaya Sandık Yönetimi yetkilidir.
c) Sandığın idaresi için lüzumlu personeli istihdam ile bu hususta gerekli masraflar yapmak,
d) Gerekli gördüğü hallerde danışmanlar atamak, komisyonlar oluşturmak,
e) Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresinde Sandık ile ilgili alınan kararları yürütmek,
f) Sandıkça yapılacak bağışların, yardımların ve tahsislerin miktarlarını
belirlemek,
g) Sandık üyesi eczacılar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmanın
güçlendirilmesi hususunda uygulama biçimlerini belirlemek,
h) Gerekli görülen illerde şubeler ve/veya temsilcilikler açmak,
i) Ayrı bir karar defteri tutarak, Sandık ile ilgili aldığı kararları üyelerine duyurmak,
j) Sandık yönetmeliğinde gerekli gördüğü değişiklik tekliflerini Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresinin onayına sunmak,
k) (Değişik:RG-23/5/2016-29720) Sandığın gelir ve giderleri ile ilgili kayıtları tutmak,
l) (Ek bent: R.G 14 Temmuz 1998 / 23402)Büyük Kongrede alınan karar
doğrultusunda emeklilik işlemlerinin düzenlenmesini ve yürütülmesini
sağlamak.
Sorumluluk
Madde 12- Sandığı Yönetmekle görevli olan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin faaliyetleri açısından Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresine karşı sorumludur. Sandık çalışmaları Türk Eczacıları Merkez Heyeti’nin çalışma raporu içerisinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve Sandık çalışma raporu ile Sandık bilançosu ayrı bir gündem içerisinde Büyük Kongre’ye sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımlaşma Sandığı Gelir, Gider, Hesap ve Yardımları

Gelirler
Madde 13- Yardımlaşma Sandığının gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir.
a) Giriş ve Yıllık Aidatlar
b) Diğer Gelirler
Giriş ve Yıllık Aidatlar
Madde 14- (Değişik:RG-23/5/2016-29720)
Sandığa üye olacak eczacı bir defaya mahsus olmak üzere üye kaydı sırasında kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği yıllık aidatın üç katını giriş aidatı olarak Yardımlaşma Sandığına öder. Yıllık aidat, üyenin kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği oda yıllık aidatının üç katıdır. Üyelere duyurulan yıllık aidatların aynı yılın Şubat ayı sonuna kadar Sandık yönetiminin belirleyeceği şekilde Sandığa ödenmesi zorunludur. Sandığa ait o yılki yıllık aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerince bağlı bulundukları Oda tarafından yasal işlem yapılır.
Diğer Gelirler
Madde 15-Amacın gerçekleştirilmesi sonucu elde edilecek her türlü gelir, diğer gelirleri teşkil eder.
Giderler
Madde 16- Sandığın yönetim ve personel giderleri ile amaçlar doğrultusunda yapılan bağışlar, yardımlar ve tahsisler ile benzeri giderler Sandığın giderlerini teşkil eder.
Hesaplar
Madde 17-Sandığın Hesapları ayrıca tutulur ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin bilançosu içinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.
Yardımlar
Madde 18- Verilme biçimleri ile limitleri Sandık Yönetimi tarafından her takvim yılı için belirlenen ve üyelere duyurulan yardımlar şunlardır:
a) Ölüm Yardımı
b) Muhtaçlık Yardımı
c) Afet Yardımı
Ölüm Yardımı
Madde 19- Üyenin ölümü halinde yapılan yardımdır. Varsa ölen üyenin noter kanalıyla Sandığa bildirdiği kimseye, yoksa veraset ilamı gereğince mirasçılarına yapılır. Madde 7’de belirtildiği şekilde tahsil edilemeyen borçları varsa, bu miktar ölüm yardımından düşülür. Haklarında yapılan kanuni takibata rağmen üç senedir Sandığa olan borcu tahsil edilememiş üyeye ölüm yardımı yapılmaz. Üyenin kimsesi yoksa cenazesi birinci sınıf törenle Sandık tarafından kaldırılır ve kabri yaptırılır.
Muhtaçlık Yardımı
Madde 20- Üyenin bağlı olduğu eczacı odası tarafından bildirilmek şartıyla Sandık Yönetimi’nce kabul edilebilecek bir ihtiyaç nedeniyle yapılan yardımdır.
Afet Yardımı
Madde 21- Üyenin ya da işyerinin maruz kaldığı deprem, sel, seylap, dahili ya da harici su basması, yangın, yer kayması ve bu gibi elde olmaksızın meydana gelen durumlarda yapılan yardımdır.
Sosyal ve Ekonomik Dayanışma
Madde 22- Sandık üyeleri arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kimlere, ne şekilde yardım yapılacağı ve karşılığının ne şekilde geri alınacağı Sandık Yönetimince belirlenir ve üyelere düzenli bir biçimde duyurulur.
Bağış ve Yardımların Miktarı
Madde 23- Bu Yönetmelikte belirtilen bağışların, yardımların ve tahsislerin miktarlarını ve verilme koşullarını belirlemeye Sandık Yönetimi yetkilidir.
Yardımlar için Başvuru Süresi
Madde 24- Üye veya hak sahipleri kendilerine yardım yapılmasını gerektirecek halin oluşmasından itibaren bir yıl içerisinde başvuruda bulunmayıp gerekli belgeleri Sandık Yönetimine sunmadıkları taktirde haklarını kaybederler.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 25- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 4 Ocak 1996 gün ve 22513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yürürlük
Madde 26- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı yürütür.