Yardımlaşma Sandığı

Devlet Memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.07.2018 – 31.12.2018 dönemi için (0,11794) olduğu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 04.07.2018/ 27998389-010.06.02-5278 sayılı genelgesiyle 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneli ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem TopluSözleşmenin İkinci Kısım İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet  Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca;

01.07.2018 – 31.12.2018 döneminde;
Giriş Aidatı: Kamuda Çalışmayan Eczacılar İçin: 176,91.-TL
Yıllık Aidat: Kamuda Çalışmayan Eczacılar İçin: 176,91.-TL.
Giriş Aidatı: Kamu Eczacısı için: 88,46.-TL.
Yıllık Aidat: Kamu Eczacısı için: 88,46.-TL. olarak tahsil edilecektir.

Her türlü tabii afetlerde zarar gören meslektaşlarımıza yapılacak yardıma kaynak olması amacıyla alınan afet fonu katkı paylarının "Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Afet Fonu Hesabı"na yatırılması hususunda Türk Eczacıları Birliği 39.Olağan Büyük Kongresi'nde karar alınmıştır.

39.Olağan Büyük Kongre'de afet fonu katkı payının oda aidatı kadar alınması kararlaştırılmıştır.

01.07.2018 – 31.12.2018 döneminde:
Afet Fonu: 58,97.-TL.

TEB Yardımlaşma Sandığı Banka Hesap Numaraları:

T.İş Bankası Farabi Şb. IBAN No: TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46 (Aidatlar)
T.İş Bankası Farabi Şb. IBAN No: TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40 (Afet Fonu)
Akbank T.A.Ş. Çankaya Şb. IBAN No: TR 12 0004 6008 6488 8000 0680 80 (Aidatlar)

 DİKKAT EDİLECEK KONULAR

 

*Yardımlaşma Sandığı hesaplarına banka aracılığıyla para yatırılırken dekont açıklamasına eczacı adı ve soyadının belirtilmesi, T.C. Kimlik numarasının yazılması

*Kredi kullanmak isteyen üyelerimizin aidat ödemelerini mutlaka banka hesaplarımıza yatırmaları,

*Afet fonu ödemelerinin mutlaka Afet Fonu hesabımıza yatırılması gerekliliğine özen göstermeleri,

Yardımlaşma Sandığı banka hesaplarına yapılan havale ve EFT masrafa tabi değildir. 

 

KREDİ TALEP FORMU VE ÖDEME TABLOSU

Kredi Talep Formu için tıklayınız. 

Kredi Ödeme Tablosu için tıklayınız.

KREDİ KULLANIRKEN

1-Yardımlaşma Sandığı tarafından hazırlanan ve web sayfamızda da yayımlanan kredi talep formunun borçlu ve kefil eczacı tarafından eksiksiz tamamlanması, ıslak imza ile imzalanması ve bu evrakın aslı,  oda onay yazısının aslı ile birlikte Sandığa ulaştırılması,  (evrak üzerindeki karalama, daksil kullanımı gibi nedenlerle resmi evrak niteliği bozulan evrakların Sandığa gönderilmemesi)

2-Yardımlaşma Sandığımızca kontrol edilen ve kullandırılması uygun görülen krediler için anlaşmalı bankaya Kredilendirme Talimatı gönderilecektir. Kredi kullanacak Üyemiz kredi kullanmak istedikleri şube tarafından bilgilendirileceklerdir.

3-Kredi kullanacak üyemiz ile  kefili banka şubesine giderek ilgili sözleşmeyi imzalayarak krediyi alabileceklerdir.

4-Kefil ile borçlunun farklı şehirlerde olması durumunda,  önce kefil bulunduğu ilde banka şubesinde  sözleşmeyi imzalayacak ardından banka, dahili kargo ile sözleşmeyi kredi kullanacak eczacının şubesine ulaştıracaktır. 

YARDIMLAR

  VEFAT YARDIMI

 • Oda üst yazısının,
 • Varislerden birinin, vefat yardımı talebinde bulunduğuna dair dilekçesinin, (IBAN numaralı hesap bilgileri ve iletişim bilgileri ile birlikte)
 • Veraset ilamının aslı veya alındığı kurumdan aslı gibidir onaylı fotokopisi,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı gerekmektir.

   KARŞILIKSIZ SOSYAL YARDIM

 • Oda üst yazısının,
 • Eczacımızın dilekçesinin aslı,
 • Önemli ağır hastalıklarda ve eczacımızın iş görmesine engel nitelikteki tüm ciddi rahatsızlıklarında durumuna  ilişkin  yeni tarihli hastane raporlarıyla birlikte gelir durumunu gösteren  (bordro, kira sözleşmesi, çocuklarının öğrenci belgesi vb.) gönderilmesi, 

   AFET YARDIMI

 • Oda üst yazısının,
 • Eczacımızın dilekçesinin,
 • Eczanenin hasarını gösteren fotoğrafların,
 • Sigortası var ise ekspertiz hasar raporunun, ödeme yapıldıysa ödeme dekontunun,
 • Olayın gerçekleştiği yerdeki mülki amirliklerinden, resmi makamlardan alınmış hasar raporunun Sandığa gönderilmesi gerekmektedir.

  


TÜRK ECZACILARI B
İRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığının yönetimi, çalışması, giriş ve yıllık aidatları ile yapılacak yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemek, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliğine kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın 4078 sayılı kanun ile değişik 58fnci maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen

TEB                       : Türk Eczacıları Birliğini

Sandık                 : Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’nı

Sandık Yönetimi  : Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’nı yönetmekle

                               görevli olan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’ni

Üye                      : 6643 Sayılı Yasanın 58fnci maddesi uyarınca Sandığa üye

                               olmak zorunda olan eczacıları ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımlaşma Sandığıfnın Amaçları ve Üyelik Koşulları

 

Sandığın Amaçları

Madde 5- Yardımlaşma Sandığıfnın amaçları aşağıda belirtilmiştir.

a)  Sandık üyelerinin tasarrufta bulunmasını sağlamak,

b)  Sandık üyesi olan eczacıların, sosyal ve ekonomik çıkarlarını koruyup geliştirici çalışmalarda bulunmak,

c)  Ölüm, hastalık, muhtaçlık, afet ve benzeri hallerde üyelerine yardımda bulunmak,

d)  Sandık üyesi eczacılar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı güçlendirmek.

Sandığa Üye Olmak

Madde 6- (Değişik:RG-23/5/2016-29720)

6643 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre Türk Eczacıları Birliğine kayıt olurken Yardımlaşma Sandığına kayıt zorunluluğu bulunmayıp, isteğe bağlı olarak üye olunabilir.

Üyelik Sıfatının Sona Ermesi

Madde 7- Aşağıda belirtilmiş bulunan hallerde üyelik sıfatı sona erer:

a)  (Değişik:RG-23/5/2016-29720) Oda ve/veya sandık kaydının silinmesi suretiyle,

b)  Ölüm.

Yukarıdaki nedenlerle üyeliğin sona ermesi halinde üyelerin birikmiş paralarından varsa borçları düşürüldükten sonra kalan miktar üyeliğin sona erdiği tarihten itibaren iki ay içinde üyeye hak ettiği yasal birikimleriyle iade edilir. Üyelik ölüm ile sona ermişse, yukarıda belirtilen şekilde mirasçıları hak sahibidir.

Yeniden Üye Olmak

Madde 8- Oda kaydının silinmesi suretiyle üyelikten ayrılanlar daha sonra yeniden Sandık üyesi olduklarında eski üyelikleri sırasında kazandıkları kıdem ve haklar dikkate alınmaz.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yardımlaşma Sandığının Yönetimi, Çalışma Usulleri,

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Sandığın Yönetimi

Madde 9- Sandığın Yönetimi Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin görevleri içindedir. Bu nedenle Sandık Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince yönetilir ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

Sandık Yönetim Çalışma Usulleri

Madde 10- Sandığı yönetmekle görevli olan Türk Eczacıları Merkez Heyetinin 6643 Sayılı yasada ve bu yasaya bağlı olarak çıkarılan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde belirtilen çalışma usulleridir.

Sandık Yönetiminin Görev ve Yetkileri

Madde 11- Sandık yönetiminin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a)  Türk Eczacıları Birliği adına bu Yönetmeliğin 5fnci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek,

b)  Sandığın amacına uygun olarak Türk Eczacıları Birliği adına gayrimenkuller

satın almaya, kiralamaya veya inşa ettirmeye, uhdesinde bulunan gayrimenkulleri bedelleri ve maksatlara tahsis edilmek üzere satmaya, bunlar üzerinde ayni haklar tesisine, ikraz ve istikrazda bulunmaya, sandık lehine her türlü kararlar almaya Sandık Yönetimi yetkilidir.

c)  Sandığın idaresi için lüzumlu personeli  istihdam ile bu hususta gerekli masraflar yapmak,

d)  Gerekli gördüğü hallerde danışmanlar atamak, komisyonlar oluşturmak,

e)  Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresinde Sandık ile ilgili alınan kararları yürütmek,

f)  Sandıkça yapılacak bağışların, yardımların ve tahsislerin miktarlarını

belirlemek,

g)  Sandık üyesi eczacılar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmanın

güçlendirilmesi hususunda uygulama biçimlerini belirlemek,

h)  Gerekli görülen illerde şubeler ve/veya temsilcilikler açmak,

i)  Ayrı bir karar defteri tutarak, Sandık ile ilgili aldığı kararları üyelerine duyurmak,

j)  Sandık yönetmeliğinde gerekli gördüğü değişiklik tekliflerini Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresinin onayına sunmak,

k)  (Değişik:RG-23/5/2016-29720) Sandığın gelir ve giderleri ile ilgili kayıtları tutmak,

l)  (Ek bent: R.G 14 Temmuz 1998 / 23402)Büyük Kongrede alınan karar

doğrultusunda emeklilik işlemlerinin düzenlenmesini ve yürütülmesini

sağlamak.

Sorumluluk

Madde 12- Sandığı Yönetmekle görevli olan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin faaliyetleri açısından Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresine karşı sorumludur. Sandık çalışmaları Türk Eczacıları Merkez Heyetinin çalışma raporu içerisinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir ve Sandık çalışma raporu ile Sandık bilançosu ayrı bir gündem içerisinde Büyük Kongreye sunulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımlaşma Sandığı Gelir, Gider, Hesap ve Yardımları

 

Gelirler

Madde 13- Yardımlaşma Sandığının gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a)  Giriş ve Yıllık Aidatlar

b)  Diğer Gelirler

Giriş ve Yıllık Aidatlar

Madde 14- (Değişik:RG-23/5/2016-29720)

Sandığa üye olacak eczacı bir defaya mahsus olmak üzere üye kaydı sırasında kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği yıllık aidatın üç katını giriş aidatı olarak Yardımlaşma Sandığına öder. Yıllık aidat, üyenin kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği oda yıllık aidatının üç katıdır. Üyelere duyurulan yıllık aidatların aynı yılın Şubat ayı sonuna kadar Sandık yönetiminin belirleyeceği şekilde Sandığa ödenmesi zorunludur. Sandığa ait o yılki yıllık aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerince bağlı bulundukları Oda tarafından yasal işlem yapılır.

Diğer Gelirler

Madde 15-Amacın gerçekleştirilmesi sonucu elde edilecek her türlü gelir, diğer gelirleri teşkil eder.

Giderler

Madde 16- Sandığın yönetim ve personel giderleri ile amaçlar doğrultusunda yapılan bağışlar, yardımlar ve tahsisler ile benzeri giderler Sandığın giderlerini teşkil eder.

Hesaplar

Madde 17-Sandığın Hesapları ayrıca tutulur ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin bilançosu içinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.

Yardımlar

Madde 18- Verilme biçimleri ile limitleri Sandık Yönetimi tarafından her takvim yılı için belirlenen ve üyelere duyurulan yardımlar şunlardır:

a)  Ölüm Yardımı

b)  Muhtaçlık Yardımı

c)  Afet Yardımı

 Ölüm Yardımı

Madde 19- Üyenin ölümü halinde yapılan yardımdır. Varsa ölen üyenin noter kanalıyla Sandığa bildirdiği kimseye, yoksa veraset ilamı gereğince mirasçılarına yapılır. Madde 7fde belirtildiği şekilde tahsil edilemeyen borçları varsa, bu miktar ölüm yardımından düşülür. Haklarında yapılan kanuni takibata rağmen üç senedir Sandığa olan borcu tahsil edilememiş üyeye ölüm yardımı yapılmaz. Üyenin kimsesi yoksa cenazesi birinci sınıf törenle Sandık tarafından kaldırılır ve kabri yaptırılır.

Muhtaçlık Yardımı

Madde 20- Üyenin bağlı olduğu eczacı odası tarafından bildirilmek şartıyla Sandık  Yönetimince kabul edilebilecek bir ihtiyaç nedeniyle yapılan yardımdır.

Afet Yardımı

Madde 21- Üyenin ya da işyerinin maruz kaldığı deprem, sel, seylap,  dahili ya da harici su basması, yangın, yer kayması ve bu gibi elde olmaksızın meydana gelen durumlarda yapılan yardımdır.

Sosyal ve Ekonomik Dayanışma

Madde 22- Sandık üyeleri arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kimlere, ne şekilde yardım yapılacağı ve karşılığının ne şekilde geri alınacağı Sandık Yönetimince belirlenir ve üyelere düzenli bir biçimde duyurulur.

Bağış ve Yardımların Miktarı

Madde 23- Bu Yönetmelikte belirtilen bağışların, yardımların ve tahsislerin miktarlarını ve verilme koşullarını belirlemeye Sandık Yönetimi yetkilidir.

Yardımlar için Başvuru Süresi

Madde 24- Üye veya hak sahipleri kendilerine yardım yapılmasını gerektirecek halin oluşmasından itibaren bir yıl içerisinde başvuruda bulunmayıp gerekli belgeleri Sandık Yönetimine sunmadıkları taktirde haklarını kaybederler.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 25- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 4 Ocak 1996 gün ve 22513 sayılı Resmi Gazetefde yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

Madde 26- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı yürütür.