Bursa Eczacı Odası Tarafından Açılan Davaya T.C. Ankara 7.İdare Mahkemesi Tarafından Red Kararı Verilmesi Hakkında


39.A.00.001750
17.04.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 02.04.2014 tarih ve 39.A.00.001508 sayılı yazımız

İlgi yazımız ile, Bursa Eczacı Odası tarafından, T.C.Ankara 7.İdare Mahkemesi’ne 2014/1654 Esas No ile dava açılarak,

1-Üye sayısı yüzellinin altına düşen Bölge Odalarının kapatılarak diğer illerdeki uygun Odalar ile birleştirilmesi,

2- Büyük Kongreye, Bölge Odaları tarafından seçilen mümessillerin, Bölge Odaları üye sayıları esas alınarak adaletli bir temsil oluşturacak şekilde yeniden belirlenmesi,

Talep edildiği bildirilmiş ve yazı ekinde dava dosyası gönderilmişti.

Sözkonusu davada, T.C.Ankara 7.İdare Mahkemesi tarafından 08.04.2014 tarihinde yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş olup, mahkeme kararı ekte iletilmektedir.

Bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Mahkeme kararı için tıklayınız.