Bölge Eczacı Odası Bünyesindeki İktisadi Teşekküllerin Ticaret Sicil Kaydı Hakkında

39.A.00.001896
12.05.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: a)Birliğimiz tarafından T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yazılan 03.01.2014 tarih ve 454 sayılı yazımı

b)T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 04.02.2014tarih ve 647 sayılı yazısı

c) Birliğimiz tarafından T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yazılan 27.02.2014 tarih ve 1156 sayılı yazımız,

İlgi a’da kayıtlı yazımız ile,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun16’ncı maddesinde; “Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar.” denildiği, bahsi geçen kanun maddesine göre Eczacı Odaları tarafından kurulan iktisadi işletmeler TTK’na göre tacir sayıldıkları fakat halihazırda da bazı Eczacı Odaları İktisadi İşletmelerini ticaret sicilinde tescil işlemlerini yaptırdıkları halde bazı illerdeki Ticaret Sicil Müdürlüklerinin tescil işlemini yapmadıkları, konu ile ilgili bir uygulama birliği bulunmaması sebebi ile Bölge Eczacı Odaları İktisadi İşletmelerinin tescile tabi olup olmadığı, tabi ise tescil işlemini yaptıramayan İktisadi işletmelerin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren ilgili maddesinde, tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin bulunması yükümlülüğüne uyabilmeleri için izlemeleri gereken yöntem ile ilgili bilgi talep edilmişti.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da ilgi b’de kayıtlı yazı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; “Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan derneklerin ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıfların, bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendilerinin tacir sayılamayacağı, yine aynı maddenin birinci fıkrasına göre, Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıfların, derneklerin ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar  da tacir sayılacağının hüküm altına alındığı bildirilmişti.

İlgi c’de kayıtlı yazımız ile de, Bölge Eczacı Odaları bünyesinde bulunan iktisadi teşekküllerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 16 ncı maddesinin hangi fıkrası kapsamında olduğu hususunun Bakanlıklarınca yeniden değerlendirilmesi talep edilmişti.

Yazılarımıza istinaden gelen 16.04.2014 tarih ve 2307 sayılı cevabi yazı ile,

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nda eczacı odalarına ait iktisadi işletmeler kurulup kurulmayacağına dair açık bir düzenleme bulunmadığı, konuya ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından Eczacı Odalarına verilen bir özelgede, eczacı odası tarafından işletilen lokalin kamu kurumu niteliğindeki Türk Eczacıları Birliği’ne bağlı bir ticari işletme olduğunun belirtildiği,

Bu itibarla, bölge eczacı odalarına ait iktisadi teşekküllerin ticari işletme kapsamında olduğu, bölge eczacı odalarının kendilerinin tacir olmadığı, diğer taraftan, bölge eczacı odalarına ait iktisadi teşekküllerin tacir sıfatına haiz olduğu, dolayısıyla da bölge eczacı odaları bünyesinde bulunan iktisadi teşekküllerin 6102 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, “Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar  da tacir sayılırlar.” kapsamında olduğunun değerlendirildiği bildirilmektedir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gelen yazı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Eki için tıklayınız.