İlaç ve Benzeri Ürün Satışı Yapan İnternet Sitelerinin Bildirimi Hakkında

39.A.00.002015-528
06.02.2015

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Son dönemde, sağlık beyanı ile ilaç ve benzeri ürünlerin reklam, tanıtım ve satışını yapan internet siteleri ile “Eczane” ve “Ecza” adıyla açılan internet siteleri hakkında eczacılarımız ve odalarımızdan Birliğimize çokça bildirim ulaşmaktadır.

Bilindiği üzere;

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun;

1.maddesi:

"….Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır.” şeklinde,

19.maddesi:

“Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu şekilde imal edilen müstahzarları bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlar, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu müstahzarların kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde ceza üçte bir oranında artırılır. Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır. Memleket dışında yapılmış müstahzarları ruhsatsız olarak ticaret amacıyla ithal etmek veya bunların özelliklerini bilerek satmak veya satışa arz etmek veya sattırmak kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazılı suçları işleyenler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri tatbik olunur” şeklinde,

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcarsına Dair Kanunu’nun 25.maddesi:

“Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde,

6197 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun’un;

24.maddesi:

“… İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.” şeklinde,

43.maddesi:

"Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbî ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması yasaktır. Bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkanında bulunduranlar Türk Ceza Kanununun 193 üncü maddesine göre cezalandırılır." şeklinde,

Eczacı olamayan kişiler tarafından “Eczane” ve “Ecza” isimleri kullanılarak web sitesi açılması konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 55/1.maddesinin a bendinin 3.fıkrası:

“Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak,” şeklinde,

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği’nin 2.maddesinin 3.fıkrası:

“Takviye edici gıdalar ve bitkisel içerikli kozmetik ürünler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Ancak bu ürünlerin endikasyon bildirerek piyasaya arzı, tanıtımının yapıldığının tespiti hâlinde bu Yönetmeliğin idari yaptırım ile ilgili hükümleri bu ürünler hakkında da uygulanır.” şeklinde,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 193 üncü maddesi:

"(1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede sağlık beyanı ile ilaç ve benzeri ürünlerin reklam, tanıtım ve satışını yapan internet sitelerinin tespit edilmesi ve ilgililer hakkında mevzuata aykırı davranmaları sebebiyle yasal işlem başlatılmasının sağlanması amacıyla Birliğimiz tarafından www.teb.org.tr adresi üzerinde bir “ONLİNE İHBAR HATTI” oluşturulmuştur.

Bu link üzerine yapılan bildirimler yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre değerlendirilerek ilgili Bakanlıklara/Kurumlara bildirilecektir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter