2021 Yılı İkinci Eczacı Ve Yardımcı Eczacı Çalıştırma Kriterleri

42.A.00/ 14465

28/06/2021

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in "İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar" başlıklı 16. maddesinin birinci fıkrası;

"MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır. Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir."  ifadesinde belirtildiği üzere, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte yer alan 24.06.2021 tarihli ve E.85521274-513.01-469229 sayılı yazı ile 2021 yılında yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriterler belirlenmiştir.

Buna göre, 2020 yılı hasılat tutarı (KDV hariç) esas alınarak,

  • 2021 yılında ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriter;

KDV hariç yıllık hasılat tutarı 6.837.000,00 TL ve reçete sayısı 80.000 olarak,

  • 2021 yılında yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için ise kriter;

KDV hariç yıllık hasılat tutarı 3.242.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Kurumun yazısı ekte yer almakta olup bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

TİTCK’nın 24.06.2021 tarihli ve E.85521274-513.01- 469229 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.